• رئیس هیئت:


آقای محمد مرندی
تلفن: 09388409710

 

  • نائب رئیس هیئت:

خانم نرگس مرندی
تلفن: 09123580952

  • دبیر هیئت:

آقای عامر آمیخته
تلفن: 09374636835

  • رئیس کمیته آموزش:

آقای مرتضی رحیمی
تلفن: 09382890400