مسابقات استانداردجام رمضان در دور نهم در ۱۱خرداد ۹۷ بامشخص شدن برندگان به پایان رسید گردید | هیئت شطرنج شهرستان رباط‌کریم